گواهینامه‌ها و صلاحیت‌ها

  • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
  • گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح
  • گواهینامه عضویت جامعه مهندسان مشاور ایران
  • مدیر برتر جشنواره تعالی مهندسی ایران
  • صادرکننده نمونه استان کردستان
  • عضویت انجمن تونل ایران
  • گواهینامه عضویت جامعه مهندسان نقشه بردار ایران
  • عضو حقوقی انجمن مهندسی ارزش ایران