آکادمی راه‌یاب ملل

فرصتی برای بهبود
آکادمی آموزشی راه‌یاب ملل به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی آموزش مهندسی در کشور و توسعه کیفی نیروهای متخصص و همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مهندسی و رشته‌های مرتبط تشکیل گردیده است.